NAUJIENOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS IRKLENČIŲ ČEMPIONATAS 2021 VARŽYBŲ SKELBIMAS

(ENGLISH BELOW)

Lietuvos Respublikos atviras irklenčių čempionato rezultatai:
2021 SUP LRC rezultatai 1000px

Lenktynių disciplinos

Varžybų nuostatai

Varžybose gali dalyvauti tik kurie nekarščiuoja ir neturi viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių.

 

2021.08.14   20.00
Sekmadienį ilgos distancijos plaukimo startas 9.00

 

1.Organizatorius

1.1. Lietuvos Respublikos atvirą irklenčių čempionatą organizuoja Lietuvos bangų sporto asociacija.
1.2. Organizatorius yra pripažintas Kūno kultūros ir sporto departamento, priklauso Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, Tarptautinei banglenčių asociacijai (ISA).
1.3. Lietuvos Respublikos atviras irklenčių čempionatas organizuojamas pagal ISA Taisykles http://www.isasurf.org/downloads/ISA_Rulebook_7_21_16.pdf
1.4. Varžybas rengia VšĮ “Vėjas galvoje” ir vandens pramogų parkas WINDPORT
1.5. Varžybų pagrindinis rėmėjas „Windport“ vandens sporto ir pramogų parkas

2.Vieta ir data

2.1. Lietuvos Respublikos atviras irklenčių čempionatas vyks Elektrėnų ežere, Windport vandens sporto ir pramogų parke Elektrėnų ežere, Vėjų vartų g..
Koordinatės: 54.736431, 24.6809641
2.2. Varžybų data: 2021 m. rugpjūčio mėn. 14-15 d.,

3.Varžybų dienotvarkė (dienotvarkė gali keistis priklausomai nuo sąlygų)
Rugpjūčio 14 d. (šeštadienis)
11:00 – Registracija į varžybas
11:30 – Varžybų atidarymas, techninis instruktažas
12:00 – Sprinto lenktynių startai
14:00 – FUN lenktynių startas
15:00 – Techninių lenktynių startas.
16:00 –  SUP Dragon lenktynės* specialiam WINDPORT prizui laimėti
17:00 – Apdovanojimai
18.00 – Vakaro programa, DJ

Rugpjūčio 15 d. (sekmadienis)
08:30 – techninis instruktažas
9:00 – Ilgos distancijos lenktynių startas
13:00 – Ilgos distancijos nugalėtojų apdovanojimai, varžybų uždarymas

Programa vaikams:
rugpjūčio 14d. šeštadienį
14.10 – batutų (kliūčių ruožo įveikimo pripučiamame vandens parke) lenktynės
15.10 – batutų (kliūčių ruožo įveikimo pripučiamame vandens parke) lenktynės

Varžybų disciplinos:
Sprintas 200 m.
Techninės lenktynės 3-5 km
Ilga distancija12-20 km.
FUN lenktynės ne lenktyninėms ir pripučiamoms irklentėms 1-2 km
* SUP DRAGON lenktynėms organizatoriai pateikia 2 Dragon irklentes. Ekipažas – 4 sportininkai.Komandos sudaromos vietoje. Laukiami dalyviai ir su savo SUP Dragon irklentėmis.

4.Registracija ir startinis mokestis
4.1. Registracija į varžybas vyks varžybų vietoje, nuo 11:00.
4.2. Varžybų dalyviai privalo pasirašyti registracijos formą ir sumokėti startinį mokestį varžybų vietoje.
4.3. Startiniai mokesčiai:
4.3.1. Suaugusiems – 20 EUR;
4.3.2. Nepilnamečiams – NEMOKAMAI;

5.Varžybų disciplinos, įskaitos, įrangos klasės
5.1. Varžybų dalyviai privalo stovėti visą varžybų distanciją, naudotis vienu, vienos mentės irklu.
5.2 Varžybų disciplinos:
5.2.1. Sprintas 200 m.
5.2.2. Techninės lenktynės 3-5 km.
5.2.3. Ilga distancija12-20 km.
5.2.4. FUN lenktynės 1-2 km.
5.2.5.  SUP DRAGON

5.3. Įskaitos:

5.3.1. Atvira vyrų įskaita
5.3.2. Atvira moterų įskaita
5.3.3. Atvira jaunių iki 18m.

5.4. Klasės

5.4.1. 14’ (426,72 cm) ir trumpesnės irklentės.
5.4.2. FUN – pripučiamos ir kietos plokščiadugnės irklentės iki 12’6″ ilgio.
5.4.3. SUP Dragon

6.Apdovanojimai

6.1. Atviros vyrų 14’ ir Atviros moterų 14’ klasės nugalėtojai apdovanojami 2021 Lietuvos Respublikos irklenčių čempiono titulu.
6.2. Nugalėtojams įteikiami Čempionato medaliai ir pereinamasis Čempiono trofėjus:
6.2.1. Atviros vyrų 14’ , Atviros moterų 14’ ir Jaunių iki 18 m. klasės nugalėtojai (I, II, III vietos) apdovanojami Čempionato medaliais.
6.2.2. Atviros vyrų klasės Čempiono Trofėjus yra pereinamasis prizas. Pasibaigus varžybų šventei, prizas privalo būti gražintas Organizatoriui, kuris pasirūpins jog ant trofėjaus būtų išgraviruotas Čempiono vardas ir pavardė bei saugos trofėjų iki kito Lietuvos Respublikos atviro irklenčių čempionato.
6.2.3. Nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais. Organizatorius apmoka visus mokesčius susijusius su piniginiais prizais.
6.2.4. Atviros vyrų 14’ ir atviros moterų 14’ klasės nugalėtojai (sprintas , techninės lenktynės ir ilga distancija)  apdovanojami piniginiai prizai:
6.2.4.1. I vieta – 100 EUR
6.2.4.2. II vieta – 70 EUR
6.2.4.3. III vieta – 50 EUR
6.2.5. Kitų įskaitų ir klasių nugalėtojai (I, II, III vietos) apdovanojamos diplomais.

7.Kitos nuostatos

7.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti šias taisykles be išankstinio perspėjimo. Vėliausios korekcijos privalo būti atliktos 48 valandos prieš varžybų pirmo starto laiką.
7.2. Varžybų dalyviai prisiima pilną atsakomybę už savo dalyvavimą ir saugumą vandenyje.
7.3. Organizatorius turi teisę naudoti varžybų dalyvio pilną vardą ir pavardę, nuotraukas ir video medžiagą rinkodaros tikslais.

8.Visi klausimai susiję su varžybomis turėtų būti siunčiami Facebook žinučių sistemoje arba telefonu +37069881107
9. Palapinės ir parkingas nemokamas.
Apgyvendinimas varžybų vietoje tel. +370 634 34425

Lithuanian Open SUP Championship

Racing Disciplines

Rules and regulations

1.Organizer

1.1. Lithuanian Open SUP Championship is organized by Lithuanian Surfing Association (Lietuvos bangų sporto asociacija).

1.2. Organizer is recognized by Lithuanian Department of Sports and Physical Education, Lithuanian National Olympic Committee, International Surfing Association.

1.3. Lithuanian Open SUP Championship is being organized following ISA Rulebook & Contest Administration Manual http://www.isasurf.org/downloads/ISA_Rulebook_7_21_16.pdf

1.4. Organizer on the spot VšĮ „Vėjas galvoje“ and „Windport“ aquatic sports and leisure park

2.Location and date

2.1. Lithuanian Open SUP Championship will be held in Elektrėnai lake, Vėjo vartų str., „Windport“ aquatic sports and leisure park.

Coordinates: 54.736431, 24.6809641

2.2. Championship date: August 14-15 th, 2021.

3.Championship program

August 14,  Saturday

11:00 – Registration;
11:30 – Opening ceremony, technical briefing;
12:00 – Start of sprint racing;
14:00 – FUN racing start.
15:00 – Start of technical racing.
16:00 –  SUP Dragon racing
17:00 – Award giving ceremony
18.00 – Evening program, DJ

August 15, Sunday

09:30 – technical briefing
10:00 – Long distance racing start
13:00 – Long distance award giving ceremony

4.Registration and entry fee

4.1. All Competitors have to register on location from 9:00.
4.2. All competitors must sign registration form and pay entry fee.
4.3. Starting fees:
4.3.1. Adults – 20 EUR;
4.3.2. U18 – FREE;

5.Racing diciplines, classes, divisions

5.1. All competitors must stand on the board upright for the entire distance, only one, single blade paddle is allowed.
5.2. Championship disciplines:
5.2.1. Sprint 200m.
5.2.2. Technical race 3-5 km.
5.2.3. Long distance race 12-20 km.
5.2.4. Fun racing 1-2 km.
5.2.5.  SUP Dragon

5.3. Divisions:

5.3.1. Open men division
5.3.2. Open women division
5.3.3. Open youth U18 division

5.4. Classes
5.4.1. 14’ (426,72 cm) and shorter boards.
5.4.2. FUN – 12’6 (381 cm) and shorter flat bottom boards.
5.4.3. SUP Dragon

6.Awards

6.1. Open men 14’, Open women 14’ and Youth U18 class winners are awarded with 2021 Lithuanian SUP Sprint/Distance Champion title.
6.2. Winners are awarded with championship medals (permanent) and Champion (non-permanent) trophy:
6.2.1. Open men 14’ and Open women 14’ and Youth U18 class winners in Sprint, Technical and Distance (I, II, III places) are awarded with Championship medals.
6.2.2. Open men class Champion trophy is not awarded to the winner permanently. After the post-competition celebration is finished, the trophy has to be returned to the organizer who will then engrave date, Champions name, distance and completion time on the Trophy and secure it until next Lithuanian SUP Championship.
6.2.3. Winners will be awarded money prizes. Organizers pays taxes related to money prizes.
6.2.4. Open man 14’ and open woman 14’ class winners (sprint, technical race and long distance race)  money prizes:
6.2.4.1. 1st place – 100 EUR
6.2.4.2. 2nd place – 70 EUR
6.2.4.3. 3rd place – 50 EUR
6.2.5. Other class and division winners (I, II, III places) are awarded with diplomas.

7.Miscellaneous

7.1. The Organizer reserve the right to amend these rules and regulations without prior notice, but latest corrections have to be done 48 hours before the first start.
7.2. Competitors take full responsibility for their participation and safety in the water.
7.3. The Organizer reserves the right to use competitors full name, photo and video material for marketing purposes.

8.All questions and requests should be submitted via Facebook messaging feature or by phone +37069881107
9.Tents, car parking on competition site free.
Accomodation on competition site ph +370 634 34425